ADVANCESEARCH

สร้างความมั่นคงทางอาหารยามวิกฤต ด้วยพลังของคนเล็กคนน้อย

10.04.2563
418
Share

ด้วยสถานการณ์วิกฤตจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ โควิด 19 รัฐบาลได้ออกกฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างการเคอร์ฟิวช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.  และขอความร่วมมือให้ทุก ๆ คน กักตัวอยู่บ้าน เพื่อชะลอและยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน

สถานการ์ณเช่นนี้อาจทำให้หลายคนเกิดความตระหนกจนเกิดพฤติกรรมกักตุนสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเพื่อการยังชีพจำพวก ข้าวสาร อาหารแห้ง ตลอดจนอาหารสด ซึ่งสังเกตได้จากชั้นวางผลิตภัณฑ์ตามห้างสรรพสินค้าทั้งหลาย จนอาจจะเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับความมั่นคงทางอาหารในยามวิกฤตเช่นนี้ ที่จะมีผลกระทบทางด้านราคา ด้านการผลิต การเข้าถึงสินค้าและบริการ

ด้วยวิกฤตที่ทุกคนในประเทศกำลังต้องเผชิญอยู่ เราสามารถร่วมมือกันในการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ เริ่มจากการปลูกผักกินเองที่บ้าน นอกจากจะได้ผักที่ปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีระหว่างช่วงกักตัวอยู่บ้านด้วย โดยสามารถเลือกปลูกจากกล้าผักยืนต้น หรือเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน นอกจากนี้ หากไม่สะดวกปลูกสามารถไปอุดหนุนของที่ตลาดสดหรือตลาดนัดท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างให้เกษตรกรรายย่อยนั้นเข้าถึงตลาดมากขึ้น เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น หรือใช้บริการรถพุ่มพวงในพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง ส่วนผู้ที่ชื่นชอบอาหารสำเร็จรูป ไม่ชอบการซื้อวัตถุดิบอาหาร ก็สามารถอุดหนุนร้านอาหารข้างทางได้ เพื่อเป็นการช่วยกระจายรายได้ในทั่วถึงในยามวิกฤตนี้เช่นเดียวกัน โดยใช้บริการรถมอไซค์รับจ้างภายในซอยบ้านในการรับ-ส่งอาหารเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ต่อกันไปอีกทอดหนึ่ง และช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากบ้านได้

Related

Most View

Recommend