ADVANCESEARCH

การศึกษาเรียนรู้โรคซึมเศร้าในเยาวชนฯ

26.11.2564
352
Share

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือ สสส. มุ่งเห็นถึงภัยซึมเศร้าของวัยรุ่น จึงอยากเชิญชวนครอบครัวหรือคนใกล้ชิดกลุ่มวัยรุ่นให้มาใส่ใจสุขภาพจิตของพวกเขาให้มากขึ้น โดยการสังเกตพฤติกรรมทางกายและจิตใจของเยาชน เพื่อให้รู้เท่าทันสุขภาวะของพวกเรา หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากกคู่มือ ‘การศึกษาเรียนรู้โรคซึมเศร้าในเยาวชนฯ’ และหากพบว่าเยาวชนมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้า คนใกล้ชิดควรรับฟัง ให้กำลังใจ และชวนพวกเขามารับการรักษาอย่างถูกต้อง

Related

Most View

Recommend