ADVANCESEARCH

คู่มือวัยรุ่นกับการใช้สื่อออนไลน์ โครงการครอบครัวสำคัญ

28.02.2564
181
Share

การดูแลครอบครัวการดูแลลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นให้มีทักษะการคิด การวิเคราะห์ เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่การเสพยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และมีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์

Related

Most View

Recommend