ADVANCESEARCH

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะกับการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะผ่าน 'พื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง'

26.04.2564
249
Share

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สสส. พยายามผลักดันเป้าหมายในการลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย หนึ่งในนั้นคือการสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบที่สร้างประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดนักสร้างเสริมสุขภาพใหม่ๆ ในสังคม

 

นิทรรศการเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์

นิทรรศการถาวร

ซึ่งปัจจุบันกำลังจัดแสดง “นิทรรศการสืบ-สร้าง-สุข (Health Detective)” ถ่ายทอดประเด็นเกี่ยวกับโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอันส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผ่าน การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

นิทรรศการหมุนเวียน

ที่จะจัดขึ้นปีละประมาณ 2 ครั้ง ก่อนจะส่งต่อและขยายองค์ความรู้เป็นนิทรรศการสัญจรทั่วประเทศต่อไป โดยเป้าหมายของการจัดนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับชมเกิดความรู้เท่าทันในประเด็นสุขภาวะนั้นๆ และนำความรู้ความเข้าใจจากการมีส่วนร่วมในนิทรรศการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการเรียนรู้และลงมือทำจริง

 

 

สามหัวใจหลักของการเลือกประเด็นจัดทำนิทรรศการ

 

หัวใจหลักของการเลือกประเด็นที่จะถูกหยิบมาสร้างสรรค์ต่อเป็นนิทรรศการสุขภาวะ ได้แก่ เป้าหมายของ สสส. ซึ่งมักเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นสุขภาวะที่เป็นที่สนใจของคนในสังคม เช่น ฝุ่น PM2.5 หรือสถานการณ์สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น โรคอ้วนในเด็กวัยประถม

 

 

กระบวนการสร้างนิทรรศการผ่าน Storytelling

 

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการจำเป็นต้องมีการกำหนดเส้นเรื่องและวิธีการส่งสารแก่ผู้ชม ย่อยข้อมูลที่ยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย สร้างความตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมที่ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เกิดกระบวนการคิด ตกตะกอนและนำไปปรับใช้ โดยก่อนที่จะผลิตนิทรรศการ จะต้องมีการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายว่า กลุ่มเป้าหมายที่ทางทีมงานกำหนดสามารถเข้าใจและตอบสนองกับสิ่งที่อยู่ในนิทรรศการได้ แล้วจึงนำผลทดสอบนั้นมาปรับปรุงตัวนิทรรศการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ทีมงานต้องการนำเสนอ ซึ่งนิทรรศการที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เป็นหนึ่งในพื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรงที่อาศัยการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำและการสะท้อนสถานการณ์จริง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมนำสิ่งที่ได้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบจากการเข้าถึงสื่อที่ง่ายขึ้น สื่อจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งด้านดีและด้านไม่ดี การใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันผ่านการคิดวิเคราะห์ และการปลุกพลังสื่อในการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในวงกว้างก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในสังคม

 

นิทรรศการ New Me New Media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม โดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เป็นนิทรรศการหมุนเวียนแรก ประจำปี 2564 ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะอย่างการรู้เท่าทันสื่อให้สามารถเข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายขึ้น ผ่านความเชื่อว่า พลังสื่อสามารถเปลี่ยนสังคมได้หากเราใช้ให้เป็น โดยหยิบพฤติกรรมการใช้สื่อของคนไทยมาสะท้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากใช้สื่อโดยขาดความรู้เท่าทัน ผ่านกิจกรรมภายในนิทรรศการที่ให้ผู้เข้าชมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริง พร้อมแนะทักษะการรู้เท่าทันสื่อเพื่อรับมือกับสื่อที่อยู่รอบตัวเราผ่านคอนเซปต์ “Domino” จัดแสดงถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

 

ทำความรู้จักนิทรรศการ New Me New Media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคมเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3bnwqR4

Related

Most View

Recommend