ADVANCESEARCH

เส้นทางเรียนรู้ชวนน้องมาขยับและกินผักผลไม้

12.10.2564
33
Share

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับและกินผักผลไม้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสามารถรับประทานผักผลไม้ได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีกิจกรรมทางกายทุกวันอย่างน้อยวันละ 60 นาทีผ่านการส่งเสริมความรู้

Related

Most View

Recommend