ADVANCESEARCH

แนวทางการจัดวงปรึกษาหารือ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19 ในระดับพื้นที่

15.07.2563
452
Share

สถานการณ์การแพร่ระบาดได้กระจายสู่ระดับพื้นที่อย่างกว้างขวางในประเทศไทย จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันในหลายระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด ตลอดจนระดับหมู่บ้าน

ทั้งนี้ การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยกลไกของรัฐเพียงอย่างเดียวอาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จำเป็นต้องได้รับการร่วมมือจากประชาชนที่จะต้องเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจการปฏิบัติตน เพื่อจะช่วยเกื้อหนุนกลไกของรัฐให้ดีมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดกระบวนการจัดวงปรึกษาหารือระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

แนวทางการจัดกระบวนการนั้นมี 3 ระดับ คือ  1. ระดับจังหวัด โดยมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 2. ระดับอำเภอ โดนมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการ และ 3. ระดับตำบล โดยมีองค์กรท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สภาองค์กรชุมชน ร่วมเป็นผู้ดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดกระบวนการในแต่ละระดับจำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการทำงานระหว่างกัน เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งในการรับมือต่อการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทาง ได้ที่นี่ 

Related

Most View

Recommend