ADVANCESEARCH

โครงการลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

16.11.2564
128
Share

รายละเอียดการดำเนินโครงการที่ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดการดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในชุมชนเพื่อส่งเสริมการลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนและมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์

Related

Most View

Recommend