ADVANCESEARCH

สื่อรณรงค์

20 รายการ
แสดงผล
5ปัจจัยการเกิดฝุ่นในประเทศไทย

5ปัจจัยการเกิดฝุ่นในประเทศไทย

23.07.2564
48

การเกิดฝุ่นในประเทศไทยนั้น เกิดจากได้หลายปัจจัย ซึ่งทางสสส. ได้รวบรวมปัจจัยหลักๆ ทั้งหมด 5 ข้อที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องฝุ่นในประเทศ คือ เกษตรกรรมและป่าไม้ มีการเผาวัสดุธรรมชาติเพื่อการเกษตรจนเกิดเป็นจุดความร้อย หรือ Hot spot ในหลายพื้นที่ การคมนาคมขนส่ง เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ภาคอุตสาหกรรม ในประเทศไทยมีโรงงานจำนวน 139,466 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุญาตจำนวน 78,798 โรง ภาคก่อสร้าง มาจากการทำงานของเครื่องจักร การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การเปิดหน้าดิน รวมถึงการเจาะผนัง งานสถาปัตยกรรม เป็นต้น มลพิษข้ามพรมแดน เพราะปัญหามลพิษทางอากาศสามารถแพร่กระจายไปได้ไกล จึงกระทบได้ในเขตชายแดนในภาคเหนือและภาคใต้

อ่านต่อ