ADVANCESEARCH

แรงงานสูงวัยคลื่นลูกใหม่ขับเคลื่อนอนาคตไทย

09.09.2563
345
Share
แรงงานสูงวัยคลื่นลูกใหม่ขับเคลื่อนอนาคตไทย

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยส่งผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะด้านกำลังการผลิต การขาดแคลนแรงงานและการสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ

การสร้างเสริมโอกาสในการทำงานให้แรงงานสามารถอยู่ในระบบการจ้างงานที่ยาวนานมากขึ้นถึง 60 ปี จะเป็นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต และจะดียิ่งขึ้นเมื่อได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

สัมมนาแรงงานสูงวัย ลมหายใจของอนาคต เป็นการจัดสัมมนาโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ในสัมมนาครั้งนี้มีผลสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับแรงงานผู้สูงวัย เช่น แนวทางการจ้างงานผู้สูงวัย ปัญหาและอุปสรรค เป็นต้น ซึ่งผลสรุปนี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เกิดการเข้าใจ เรียนรู้สถานการณ์สังคมผู้สูงวัยจนไปถึงการต่อยอดเป็นนโยบายในเรื่องนี้ได้

Related

Most View

Recommend