ADVANCESEARCH

3ปัจจัยการเกิดPM2.5ในภาคเหนือ

27.07.2564
59
Share
3ปัจจัยการเกิดPM2.5ในภาคเหนือ

พื้นที่ที่เผชิญกับปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 มาตลอด คือ พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ปัจจัยการเกิด PM2.5 นั้นสามารถแยกออกมาได้ทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ

  1. สภาพภูมิอากาศ เพราะภาคเหนือเป็นพื้นที่ราบที่มีภูเขาล้อมรอบ ทำให้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้เกิดการกักฝุ่นไว้
  2. สภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่สภาพอากาศนิ่งและแห้ง ไม่มีลมพัด มีความกดอากาศสูง ทำให้เกิดไฟป่าได้ง่าย
  3. การเผาในที่โล่ง ซึ่งการเผาเกิดขึ้นในหลายเหตุผล เชน การเผาวัชพืชเพื่อเตรียมการทำการเกษตร ซึ่งจะพบมากในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

ทั้งนี้ จากสถิติพื้นที่เผาไหม้สะสมในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปี 2563  พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบพื้นที่เผาไหม้มากที่สุด ลองลงมาคือ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ

Related

Most View

Recommend