ADVANCESEARCH

คู่มือพ่อแม่พลังบวก สำหรับวิทยากรกระบวนการ

01.10.2563
770
Share
คู่มือพ่อแม่พลังบวก สำหรับวิทยากรกระบวนการ

ปัจจุบันเรามักพบการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมากมาย ทั้งในแง่การเมืองการปกครองระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจ มิหนำซ้ำในปี 2563 นี้ เรากลับพบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทั่วโลกได้ประสบปัญหาจนถึงปัจจุบัน

สถาบันครอบครังจึงเป็นหมุดหลักสำคัญที่ได้รับภาระหน้าที่ในการเป็นรากฐานให้กับชีวิตทีได้รับผลกระทบต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบใหญ่ บ่มเพาะพฤติกรรม การสร้างนิสัยและตัวจน ให้เติบโตไปเป็นพลเมืองของชุมชน ประเทศและโลกที่มีคุณภาพ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมการเรียนรู้สุขภาวะประเด็น “ครอบครัวเข้มแข็ง” โดยจัดให้มีการรวบรวมต้นทุนความรู้ กิจกรรม เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นหลักสูตรแกนกลางเพื่อใช้ในการสร้างการเรียนรู้และการเผยแพร่กระบวนการสร้างเสริมเรียนรู้สุขภาวะประเด็น “ครอบครัวเข้มแข็ง” ผ่านคู่มือจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อแม่พลังบวก

Related

Most View

Recommend