ADVANCESEARCH

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน

18.01.2565
321
Share
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน

บันไดผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน ทั้งวัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงวัย เกิดกิจกรรมที่นำไปสู่การมีสุขภาพดีในชุมชนกันทั่วหน้า

Related

Most View

Recommend