ADVANCESEARCH

วิธีล้างผักผลไม้ง่ายๆและได้ผลจริง

06.09.2562
2,136
Share

ในปี2560กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และภาคีเครือข่ายร่วมกันรณรงค์และประกาศให้ปี2560เป็นปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยโดยมีการดำเนินการเพื่อบูรณาการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตผักและผลไม้สดปลอดภัยในขั้นตอนต่างๆซึ่งสสส.จะมีบทบาทในด้านประสานเครือข่ายผู้ผลิตและสื่อสารองค์ความรู้ให้ผู้บริโภคเพื่อเข้าถึงผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยอาหารทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้มีฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยที่เป็นชุดเดียวกันรวมถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆที่เกิดจากการบริโภคเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพนอกจากนี้สสส.ยังเห็นความสำคัญของการสื่อสารและกระตุ้นให้ประชาชนล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธีซึ่งจะช่วยลดสารตกค้างต่างๆเพื่อการบริโภคผักผลไม้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ต่อร่างกายสสส.จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการล้างผักผลไม้ที่ถูกต้อง

ความยาว : นาที
ผลิตโดย : SocialMarketing
อำนวยการผลิต :

Selected For You

Related

Most View

Recommend