ADVANCESEARCH

รายงานผลการสำรวจระดับประเทศ2560ความรุนแรงในครอบครัวไทยต่อผู้หญิงและบุคคล

21.11.2562
1,049
Share
รายงานผลการสำรวจระดับประเทศ2560ความรุนแรงในครอบครัวไทยต่อผู้หญิงและบุคคล

  ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสามีหรือแฟน ซึ่งมักเกิดจากการขาดความยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์ ระดับความรุนแรงนั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือ บ่อยครั้งที่ผู้หญิงไม่สามารถยุติความสัมพันธ์นี้ได้และต้องเป็นฝ่ายจำทนอยู่ในสภาพที่ถูกกระทำเพราะจากสภาพการเงิน สังคมรอบข้าง รวมถึงความเชื่อและวัฒนธรรม

  จากผลการสำรวจความชุกความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 2,280 ครัวเรือน มีความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวจำนวน 787 ครัวเรือน คิดเป็นความชุกร้อยละ 34.6 ภาคใต้เป็นภาคที่มีความรุนแรงในครอบครัวสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 48.1 ความรุนแรงในครอบครัวทางด้านจิตใจมีมากที่สุด รองลงมาคือด้านร่างกายและด้านเพศ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พบว่า มีปัจจัยลักษณะเขตอาศัย ครอบครัวในเมืองมีความชุกของความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าครอบครัวในเขตนอกเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยการใช้สิ่งเสพติด (สุราและบุหรี่)

Related

Most View

Recommend