ADVANCESEARCH

'ฝุ่นควัน' อันตราย พบสัญญาณโรคระบบทางเดินหายใจภาคเหนือ

จากข้อมูลสุขภาพคนไทย 10 ปีย้อนหลังรายเขตสุขภาพ ปี 2553-2562 พบแนวโน้มของอันตรายจากโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า หรือจาก 20.3 คนต่อแสนประชากรในปี 2553 เป็น 30.7 คนต่อแสนประชากรในปี 2562 นอกจากนี้แนวโน้มการตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มขึ้น 1.3-2 เท่า ในรอบ 10 ปี โดยเฉพาะภาคเหนือที่อัตราการตายสูงกว่าภาคอื่นอย่างชัดเจน แม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่จะลดลงจาก 22% ในปี 2550 เหลือ 17% ในปี 2560 จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าที่มาของการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะมาจากฝุ่นควัน

 

สสส. จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดทำชุดความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการและแนวทางแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเชิงระบบที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในรูปแบบร่างกฎหมายอากาศเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างความตระหนักและแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ประเด็นจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564 ได้ที่นี่